Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden VLAQ GROEP

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing tenzij door ons met de opdrachtgever schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wij respectievelijk onze: de gebruiker van deze voorwaarden.
 2. De opdrachtgever: de wederpartij.
 3. De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die het werk opdraagt.
 4. Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden, alsmede de nota's van inlichtingen of wijzigingen.
 5. Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichte levering of dienst.
 6. Dag: de kalenderdag.
 7. Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens de eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
 8. Offerte: de schriftelijke aanbieding.

Artikel 3 - Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes c.q. prijsaanbiedingen en al onze overeenkomsten met opdrachtgever.
 2. De artikelen 16.2, 18 en 19 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze offertes c.q. prijsaanbiedingen en al onze overeenkomsten, met consumenten.
 3. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden kan door ons met de opdrachtgever overeengekomen worden. Afwijkingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

Artikel 4 - Offerte c.q. aanbieding

 1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 2. Indien door ons een prijs per vierkante meter is bedongen, zal de oppervlakte steeds worden vastgesteld door vermenigvuldiging van de grootste lengte- en breedtematen, zullen de sparingen zoals voor kasten, schoorstenen, pilasters en dergelijke alleen in mindering worden gebracht indien zij méér dan één vierkante meter per stuk meten.
 3. Indien door ons een prijs per kubieke meter is bedongen zal de kubieke inhoud steeds worden vastgesteld door vermenigvuldiging van de grootste lengte-, breedte- en hoogtematen, zullen de sparingen en dergelijke nimmer in mindering worden gebracht, terwijl bij de berekening alle onderdelen per stuk op niet minder dan tien kubieke decimeter zullen worden gewaardeerd.
 4. Indien gaten, verlagingen, oneffenheden en soortgelijke afwijkingen het aanbrengen van een dikkere laag noodzakelijk maken dan in de aanbieding is voorzien, wordt door de opdrachtgever de bij de dikkere laag behorende prijs vergoed.
 5. Tenzij ter zake de weerstand tegen chemische-, thermische-, fysieke- en andere belastingen in onze aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft ons aanbod betrekking op de algemeen voorkomende normale belastingen.
 6. Tenzij ter zake bijzondere omstandigheden het bouwwerk zelf en/of de omgeving daarvan betreffende in onze aanbieding uitdrukkelijk voorzieningen zijn vermeld, heeft ons aanbod betrekking op normale omstandigheden.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd respectievelijk schriftelijk door ons te zijn aanvaard.
 3. Indien een mondelinge opdracht is gegeven wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden tot uitvoering van de overeenkomst hebben aangevangen.

Artikel 6 - Onze rechten en verplichtingen

 1. Wij zullen het werk naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale dagelijkse werktijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wij zijn, in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende   werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond respectievelijk volgens een ondeugdelijke werkwijze respectievelijk onder de ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart ons jegens derden voor hierdoor ontstane schade.
 3. Wij zullen de werkplek netjes en opgeruimd achterlaten na het beëindigen van onze werkzaamheden. Het opruimen van zand behoort echter niet tot onze verplichtingen. Eventueel opruimen van zand dient de opdrachtgever zelf en voor eigen rekening te verrichten.

Artikel 7 - Rechten en verplichtingen opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever stelt ons in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. De ondergrond dient in een staat te verkeren zoals de fabrieksvoorschriften van de door Vlaq Projectinrichting B.V. te leveren en/of aan te brengen zaak vereisen. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten, mits tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld, door deze worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten.
 3. De opdrachtgever zorgt er voor dat wij tijdig kunnen beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d. alsmede de overige voor het werk benodigde gegevens.
 4. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor:
  1.  Goed verharde toegangswegen tot het werk dusdanig aangelegd en onderhouden dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand tot aan of in het gebouw gebracht kunnen worden;
  2. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;
  3. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen zoals kunstharsen en harders;
  4. het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde goederen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de bijgevoegde begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
  5. het ontruimd, bezemschoon en wind- en waterdicht zijn van de door ons te bewerken ruimten;
  6. een temperatuur in de te bewerken ruimte van 5°C voor dekvloeren en 15°C voor vloerbedekking, op de vloer gemeten;
  7. het om de 3 meter aanbrengen van peilmaten bij dekvloeren, opdat geen meerdere dikte ontstaat;
  8. het bij dekvloeren tijdig leveren en aanbrengen van in de vloer op te nemen profielen etc.;
  9. het minimaal 1 week nathouden van de zwevende zandcement dekvloeren.
 5. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat wij niet in de uitvoering van het werk worden belemmerd of gehinderd en dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield.
 6. De opdrachtgever zal zorg dragen dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
 7. De opdrachtgever stelt om niet water, krachtstroom. licht, warmte en elektriciteit (380V 25 Amp. vertraagd) beschikbaar op eenvoudig te bereiken plaatsen, droge en afsluitbare opslagruimte, alsmede zonodig verticaal transport en steigers.
 8. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 9. Kosten welke ontstaan doordat aan het in vorige leden gestelde niet, niet-tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter   beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd. Wij dragen dit risico bij transacties met consumenten indien de gebreken voor ons kenbaar waren en wij verzuimd hebben de consument hierop te wijzen.
 11. Alle inlichtingen en voorzieningen, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, welke noodzakelijk zijn voor de opstelling van de in het werk aan te brengen zaken, zijn, ook indien derden met de uitvoering daarvan zijn belast, voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
 12. De opdrachtgever is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft, alsook de door ons te leveren zaken, tegen all risks (CAR) verzekeren.
 13. Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden  ter  hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd.

Artikel 8 - Prijzen

 1. Indien is overeengekomen het aanbrengen der zaken in onroerende staat, is de prijs berekend inclusief het aanbrengen en het opleveren der zaken op de plaats in de aanbieding genoemd.
 2. Alle prijzen zijn berekend voor levering franco in het werk.

Artikel 9 - Prijsverhogingen

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsom, zoals deze door ons is berekend op basis van de loonkostenelementen.
 2. De door ons met opdrachtgever overeengekomen prijs blijft gehandhaafd indien de werkuitvoering binnen drie maanden nadat wij de opdracht hebben aanvaard is voltooid. Indien drie maanden na het aanvaarden der opdracht en vóór de uitvoering van de opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremie, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijgingen van materialen   en onderdelen als gevolg van waardevermindering der Nederlandse valuta, of indien door wijziging van één of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen  prijs met inachtneming der eventueel terzake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig  te verhogen.
 3. De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

Artikel 10 - Monsters

 1. Voor de aanvang van een werk zullen wij desverlangd aan de opdrachtgever monsters in duplo ter beoordeling voorleggen. Na goedkeuring zal één monster aan ons worden teruggegeven, teneinde het werk als zodanig te kunnen uitvoeren; het andere zal door opdrachtgever worden behouden ter beoordeling van het gemaakte werk. Indien het hiervoor bedoelde monster niet of niet tijdig aan ons wordt teruggegeven kunnen reclames voor eventuele afwijkingen niet worden geaccepteerd.
 2. Monsters van dekvloeren, kunststof, linoleum, tapijt en dergelijke moeten als typen worden beschouwd, zodat geringe kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Artikel 11 - Meerwerk en wijzigingen in de omvang van het werk

 1. Opdrachtgever kan nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming met de prijsvormingmethode meerwerk opdragen.
 2. Opdracht tot meerwerk wordt door ons schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van het werk in onroerende staat mocht blijken, dat de door ons te leggen vloeren, om welke reden dan ook, moeten worden gemaakt tot een grotere dikte dan bij de aanvaarding van de opdracht was te voorzien, zullen wij de daardoor veroorzaakte  kosten afzonderlijk boven de overeengekomen prijs als meerwerk in rekening mogen brengen. Ook voor andere werkzaamheden en leveringen is onze prijs steeds gebaseerd op een algemeen gebruikelijke uitvoering, zodat afwijkingen hiervan steeds afzonderlijk als meerwerk in rekening mogen worden gebracht.
 4. Wijzigingen in de opdracht en meer- en minderwerk moeten worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 12 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

 1. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever  aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van  het werk  de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, zelfs niet indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen, en hebben wij recht op termijnverlenging.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door overmacht of een oorzaak die niet in onze risicosfeer ligt, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door overmacht of een oorzaak die niet in onze risicosfeer ligt, dan is opdrachtgever gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
 3. Van overmacht van onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of van de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,  overheidsmaatregelen,  defecten  aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij zaken of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

Artikel 14 - Levertijd

 1. Onze levertijden behelzen geen fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd dient de opdrachtgever ons eerst schriftelijk in gebreke en ons een laatste redelijke termijn voor naleving te geven.

Artikel 15 - Oplevering

 1. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
  1. De feitelijke werkzaamheden zijn afgerond;
  2. Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten en de opdrachtgever niet binnen tien dagen na dagtekening van een dergelijk schriftelijk bericht de bezwaren tegen de voltooiing van het werk schriftelijk kenbaar maakt;
  3. De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan.

Artikel 16 - Betaling, opschorting, rente en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum; de betalingstermijn is een  fatale termijn.
 2. Betaling door opdrachtgever, niet zijnde een consument, dient steeds te geschieden zonder enige schuldverrekening.
 3. Gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.
 4. Voor de oplevering van werk in onroerende staat zijn wij gerechtigd tussentijdse betalingstermijnen te vorderen welke steeds worden vastgesteld    naar verhouding van de waarde der uitgevoerde werken. Ook deze betalingen moeten binnen veertien dagen na datum der  (deel-)factuur  plaatsvinden. Ook al is voor een totale levering één bedrag als prijs overeengekomen, dan hebben wij niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk betalingsuitnodiging te doen en voldoening daaraan binnen veertien dagen na datum te verlangen.
 5. Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen worden gebezigd zullen deze als regel slechts globaal zijn en uitsluitend dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat deze eenheidsprijzen  nimmer zullen  gelden  voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk, dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken.
 6. Bij overschrijding der tijdlimiet voor deelfacturen c.q. betalingsuitnodigingen hebben wij het recht eventueel nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden op te schorten totdat de betaling der deelfactuur c.q. voldoening aan de betalingsuitnodiging zal zijn geschied.
 7. Indien de opdrachtgever de zaken niet op de in het leveringsschema gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van  de opdrachtgever,  terwijl  wij voorts de betaling van de opgeslagen zaken kunnen vorderen.
 8. Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met de in artikel 9 genoemde prijsverhogingen.
 9. Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet-tijdig betaalde bedrag.
 10. De volledige prijs zal steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn in de navolgende gevallen:
  1. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt;
  2. enig bedrag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
  3. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt.
 11. Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur c.q. voldoening aan enige betalingsuitnodiging, eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde zaken respectievelijk ons eigendom.
 12. Naast de rentevergoeding is opdrachtgever, in geval van te late betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden, indien hetgeen onbetaald is gebleven een  bedrag ad € 11.344,51 niet te boven gaat, gefixeerd op 15% van het onbetaalde. Bij grotere vorderingen zijn de totale incassokosten verschuldigd met een minimum van € 453,78.
 13. Indien opdrachtgever door ons in rechte wordt betrokken komen onze proceskosten en onze kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever tenzij wij als verliezende partij in de kosten veroordeeld worden.

Artikel 17 - Reclames

 1. Reclames dienen, op straffe van nietigheid, te onzer kennis te worden gebracht - bij voorkeur schriftelijk - binnen veertien werkdagen nadat de geleverde zaak aan opdrachtgever is overgedragen.
 2. Reclames over facturen dienen binnen veertien werkdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd indien het schriftelijke bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen veertien werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden.

Artikel 18 - Garantie

 1. Wij staan, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van het door ons uitgevoerde werk in onroerende staat, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering respectievelijk oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, door ons kosteloos zullen worden gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade behoudens voor zover en indien onze aansprakelijkheidsverzekeraar tot uitkering komt.
 2. De garantie op geleverde zaken en materialen is gelijk aan de fabrieksgarantie. Wij zijn  slechts verplicht de belangen van opdrachtgever te  behartigen  bij de fabrikant of de importeur/groothandel indien opdrachtgever   een beroep doet op de garantie. Indien wij zelf als fabrikant zijn aan   te merken wordt slechts garantie verleend indien dit individueel is overeengekomen.
 3. Indien de gebruikte zaken of gebruikt materiaal voor het werk in onroerende staat worden aangewend, gelden geen garantiebepalingen.
 4. Indien de opdrachtgever ons grondstoffen of zaken ter bewerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden.
 5. Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom.
 6. De garantietermijn treedt in werking, zodra de zaken in de zin van artikel 15. zijn geleverd. Het eigendomsvoorbehoud bedoeld in artikel 18 tengevolge van niet, niet-tijdige, of niet-volledige betaling der geleverde zaken of het uitgevoerde werk schort derhalve de ingangsdatum der garantietermijn niet op.
 7. Daartegenover worden onze garantieverplichtingen door elke niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling door de opdrachtgever ten aanzien van de nakoming dezer garantieverplichtingen opgeschort; nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen -ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten - zal hebben voldaan, alles met inachtneming der garantietermijn van zes maanden na de leveringsdatum in de zin van artikel 15 en artikel 16.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

 1. Indien door of vanwege de opdrachtgever de uitvoering van onze werkzaamheden wordt onderbroken of de uitvoering van onze werkzaamheden bij aankomst van onze werknemers niet kan aanvangen,  zal de daardoor ontstane directe schade door de opdrachtgever aan ons worden vergoed.  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welkerlei aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband  met de uitvoering van hetgeen  door ons met de opdrachtnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door ons ingeschakelde derden, tenzij ons opzet of  grove schuld kan worden verweten.
 3. In de gevallen, als bedoeld in artikel 19.2 alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de opdrachtnemer door ons verzuim geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door ons dient te worden vergoed wordt onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door aan de opdrachtnemer in rekening te brengen prijs, dan wel het door onze eventuele verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 20 - Chemisch afval

 1. De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden verzamelen van chemisch en bouwafval.

Artikel 21 - Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke in eerste aanleg onder de absolute bevoegdheid van de rechtbank vallen, worden beslecht door de rechtbank te  's-Gravenhage.
 3. Wij hebben echter de mogelijkheid het geschil te laten beslechten door de rechtbank, binnen wiens arrondissement opdrachtgever gevestigd is of kantoor houdt.